การบริหารทรัพยากรมนุษย์

0
87
image_pdfimage_printPrint

การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management

การบริหารคน การบริหารบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล เป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุดงานหนึ่ง ซึ่งมีความยาก ละเอียกอ่อน และค่อนข้างซับซ้อน จำเป็นที่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการและหัวหน้าแผนกบุคคลต้องทราบวิธีการ ขั้นตอน และระบบที่ถูกต้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการเสียเวลาในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ และช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงาน ด้วยหลักสูตรนี้มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจทุกประเภท และทุกองค์กร ไม่ได้เพียงสำหรับโรงแรม รีสอร์ท เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ หรือภัตตาคาร เท่านั้น

เนื้อหาหลักสูตร
– บทบาทและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เชิงกลยุทธ์
– การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
– ระบบสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– การบริหารการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกบุคคล รวมถึงผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และบุคคลทั่วไป