“การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ”

0
1049
image_pdfimage_printPrint

กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร อันมีภารกิจ คือ
การสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ
การบริหารจัดการน้ำท่วม ผ่านการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม
การสร้างแหล่งน้ำ พัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้
การสร้างแหล่งน้ำต้นทุน ผ่านโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ
การกระจายน้ำเพื่อความเท่าเทียม ผ่านระบบกระจายน้ำ
การจัดการระบบกรองน้ำดื่ม ทรายกองช้า
การผันน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม
การป้องกันน้ำเค็มรุก
การสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
การสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dwr.go.th