การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

0
53
image_pdfimage_printPrint

การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
Profit Management & Revenue Management Strategy : Advanced

การบริหารรายได้ของโรงแรมรวมถึงการกำหนดนโยบายทางการตลาดที่ชัดเจน เพื่อให้นำมาซึ่งรายได้เข้าสู่โรงแรมตามแผนการตลาดที่ได้จัดทำไว้ โดยผ่านการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างหลากหลายเพื่อให้มีส่วนผสมของลูกค้าที่มีทุนทรัพย์แตกต่างกันอย่างเหมาะสมต่อประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร
Day ǀ : Establish Pricing Strategies
– Defining a Competitive Set
– Understand how important of SWOT
– Seasonality and Special EVENT
– Demand Calendar and DOW
– How to set up Pricing for each segmentation
Day ǁ: The Revenue Cycle with Best Practice
– How to do Forecasting
– How to set up promotion
– Decision Making / Average Spend
– How to Gain Higher Room Rate and more Room revenue
– How to do Room or Top Line Budget

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ทำงานทางด้าน Revenue หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Revenue Management เบื้องต้น