กสร. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรอง สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานแรงงานไทย

0
311
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย
เน้นคุณภาพการตรวจรับรอง สร้างความเชื่อมั่นสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือให้สถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งให้คู่ค้ามีความเชื่อมั่นและลดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้า ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทยจะต้องผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองและผู้เกี่ยวข้อง กสร.ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตรหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยขึ้น ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮิพ รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ในการตรวจประเมินและผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว จำนวน 25 คน
นายอภิญญา กล่าวต่อว่า กสร.เชื่อมั่นว่าหัวหน้าผู้ประเมินที่ผ่านการอบรมจะสามารถทำหน้าที่
ในการนำตรวจประเมินเพื่อการรับรองและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจในการพัฒนาการบริหารจัดการ
แรงงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการต่อไป