กสร.เดินหน้าจัดอบรมเพิ่มสมรรถนะนักบริหารแรงงานส่วนกลางและภูมิภาค

0
375
image_pdfimage_printPrint

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้กับข้าราชการในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 8 ถึง 23 มีนาคม 2561 และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนและวิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้บรรยายพิเศษพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ เทคนิคการสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิผล ,จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงานสำหรับนักบริหาร เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพและก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทัศนคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติราชการ มุ่งเน้นให้มีคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาล จากการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชนและมีศักยภาพพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ ณโรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร