กสร. ติวเข้มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่ดี เชื่อพัฒนามาตรฐานแรงงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0
556
image_pdfimage_printPrint

นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน หลักสูตรนักบริหารงานบุคคลขั้นสูง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม ศ. นิคมจันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนและวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์, นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งคณะผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

รองอธิบดี กสร. เชื่อว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จหลักสูตรนี้ จะเป็นนักบริหารงานบุคคลที่สามารถบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเป็นผู้นำมืออาชีพนำพาองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นเครือข่ายที่ดีด้านการบริหารงานบุคคลร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต่อไป

นายมนัสกวิญ กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เน้นในเรื่องที่สถานประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมทั้งใช้การฝึกอบรมแบบบูรณาการ คือ เน้นตัวผู้เข้าอบรมเป็นหลัก พร้อมให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์สถานการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งแนะแนวทางในเรื่องการบริหารงานบุคคลในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

สำหรับหลักสูตรและบริหารงานบุคคลขั้นสูงจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน, การบริหารงานในยุค Thailand 4.0, การเป็นผู้นำที่ดี, การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าอบรม โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ด้วยการบรรยายที่ให้ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการ ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีการศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการเสริมสร้างประสบการณ์เสมือนจริง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว เปิดรับสมัครและคัดเลือกเฉพาะเจ้าของสถานประกอบการและผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลทั่วประเทศ ครั้งนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับคัดเลือกจำนวน 39 ท่าน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2561 จนถึง วันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา