1

กรมที่ดินชี้แจงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินพื้นที่บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

กรมที่ดินชี้แจงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินพื้นที่บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหนังสือส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๕,๐๓๘ ไร่ ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ ในพื้นที่บริเวณเขากระโดง อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๒ – ๘๗๒/ ๒๕๖๐ และที่ ๘๐๒๗/๒๕๖๓ ว่าเป็นพื้นที่ของ รฟท. และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๖๖, ๘๕๖๔ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น
กรมที่ดินขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ตกเป็นข่าว ดังนี้
๑. กรณีดังกล่าวเป็นกรณีเดียวกันกับที่สมาพันธ์คนงานรถไฟและสหภาพแรงงานรถไฟ ได้ร้องเรียนต่อรัฐนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทุกแปลงที่ออกในพื้นที่ของการรถไฟเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๘๓ ไร่ ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งให้การรถไฟฯ จัดส่งแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินฯ พ.ศ.2464 ให้กรมที่ดินพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใดบ้างที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เสร็จแล้วแจ้งให้ กรมที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
๒. กรณีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๖๖ , ๘๕๖๔ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๔๔ ไร่ กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท ๑๕๑๖.๒(๓)/๒๗๘๒๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดให้การรถไฟฯ ในฐานะหน่วยงานผู้ดูแลรักษาฟ้องคดีต่อศาลแล้ว
๓. กรณีศาลฎีกา มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๒ – ๘๗๖/๒๕๖๐ และ ที่ ๘๐๒๗/๒๕๖๓ ว่า ที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๑๙๔ ไร่ เป็นที่ดินของการรถไฟฯ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับที่ราษฎร จำนวน ๓๕ ราย ได้ยื่นขอออกโฉนดที่ดินตาม ส.ค. ๑ และมีหลักฐาน น.ส. ๓ (ยังไม่มีการออกโฉนดที่ดิน) กรมที่ดินได้แจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว
โดยในขณะนี้ กรมที่ดินอยู่ระหว่างการจัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานของการรถไฟฯ ให้จังหวัดบุรีรัมย์รวมเรื่องเพื่อพิจารณาและแจ้งให้การรถไฟฯ ดำเนินการเพิ่มเติม หากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใดออกไปโดยคลาดเคลื่อน หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็จะได้พิจารณาดำเนินการ เพิกถอนหรือแก้ไขตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป