image_pdfimage_printPrint

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับอำเภอภูกระดึง เครือข่ายจิตอาสา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก ลูกหาบ ในอำเภอภูกระดึง จัดกิจกรรมรณรงค์ “เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว

นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติมากมายหลายแห่ง ทั้งทางทะเล ป่าไม้ น้ำตก และภูเขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ที่มีอากาศบนยอดภูหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเดินทางเข้ามาในอุทยานแห่งชาติยังมีพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศด้วย

ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและป้องกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ต้องหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

“กิจกรรมในวันนี้ นอกจากเป้าหมายเรื่องการเสริมสร้างความปลอดภัยแล้ว ยังถือว่าเราได้สานต่อพระปณิธานตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ใจความว่า “พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเปรียบเสมือนน้ำ ดังนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัว โดยการสร้างอ่างเก็บน้ำ สร้างป่า” ซึ่งพระองค์ท่านหมายความว่าจะปลูกป่าให้มากที่สุด” นางสาววันทนากล่าว

กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม “เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง 2 พระองค์ และผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับและดูแลนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวประทับใจและอยากกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีก

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ” ที่กรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูการท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ หลั่งไหลกันมาสัมผัสกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงแห่งนี้ ไม่เพียงเท่านั้นกิจกรรมนี้ยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นอำเภอภูกระดึงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึก ลูกหาบ ในอำเภอภูกระดึงจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้

ทั้งนี้ กิจกรรมรณรงค์ “เที่ยวป่าอย่างปลอดภัย ร่วมใจฟื้นฟูธรรมชาติ” เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความชำนาญด้านการกู้ชีพ กู้ภัย จากโรงพยาบาลภูกระดึง รวมทั้งการร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้รอบบริเวณปางกกค่า บนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง